Ordensreglement

Ordensreglement 2011

Gældende for Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havne

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11 marts 2009 og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 24. februar 2012 i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser, til ikrafttræden straks.
Ordensreglement for Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havne.
1 Anvendelse af ordensreglementet

1.1 Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 gældende.

1.2 Havnenes områder vand og landarealer er som anført i vedhæftede bilag:

1.2.1 Bilag 1 Femø Havn
Øst Mole 54°58’48,43” N 011°30’47,95” Ø
Vest Mole 54°56’19,34” N 011°30’47,35” Ø
Fra position på vest mole i ret linje til hjørne på vest kaj, lange afgrænsning mellem græsmark og kaj til vejkryds ved Askhavnsvej, herefter i ret linje til hjørnet af bygning 3, langs facaden af bygningens sydside, til hjørne af gamle legeplads langs vejen og tværs over Pigmosevej, herefter langs rabat og langmole ud til position på øst molen.

1.2.2. Bilag 2 Dybvig Havn Øst
Mole 54°56’38,22” N 011°26’10,78” Ø
Vest Mole 54°56’38,02” N 011°26’07,52” Ø
Fra position på vest mole langs mole ind til stranden hvor træbro kommer i land, herefter langs grænsen til genbrugsplads til det nordligste hjørne af denne, i en ret linje til vejkryds genbrugspladsvej og Dybvigvej, tværs over vejen til havnekontor, videre tværs over vejen , langs vejkant til sti der fører ud til stenmole, herefter ud langs denne til position på vest molen.

1.2.3. Bilag 3 Vesterby Havn
Øst Mole 54°56’06,62” N 011°22’22,14” Ø
Vest Mole 54°56’08,10” N 011°22’16,58” Ø
Fra position på vest mole langs ydersiden af molen, videre il Herredsvej, vinkelret af denne og på sydsiden af Strandvejen til mole, herefter langs yderside af mole til position på øst molen

1.2.4. Bilag 4 Askø Havn
Øst Mole 54°53’02,23” N 011°29’00,29” Ø
Vest Mole 54°53’02,16” N 011°28’59,07” Ø
På ydersiden langs mole ad stranden til pos: 54°53’07,57” N 011°28’49,97” Ø, herefter i en ret linje til position hvor Konemadevej skærer diget, herefter langs vandkant og brohammer til position på øst mole.

1.2.5 Bilag 5 Kragenæs Havn 
Nord Mole 54°54’59,52” N 011°21’40,65” Ø
Syd Mole 54°54’56,49” N 011°21’35,54” Ø
Herefter langs vandkant til skel i hjørnet med fiskeskure, derefter langs afgrænsning til campingplads og til gamle vejerbod ved Kragenæsvej og tværs over denne, ved indkørsel til opbevaringsplads for både i en ret linje til stranden, herefter langs strandkant, kaj og mole til position på nord mole.

2 Ordensregler generelt 

2.1. Al udrustning, herunder også både på trailere samt joller, skal være mærket, så ejerforhold tydeligt fremgår.

2.2. For at have en plads på land eller i vandet i Femø Havn, Dybvig Havn, Vesterby Havn, Askø Havn og Kragenæs Havn skal der være indgået en aftale, hvor pris og vilkår for lejen er beskrevet.

2.3. Gæstende fartøjer skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden.

2.4. Fartøjer på trailer, joller, udrustning m.v. må på kun henstilles på arealer anvist af havnemyndigheden.

2.5. Alle fartøjer, bådvogne, stativer og master m.m., som anbringes på landarealerne, skal være tydeligt mærket med fartøjsnavn samt ejeroplysninger.

2.6. Ansvarsforsikring er obligatorisk for ejere af fartøjer, der anløber havnen. Dokumentation skal forevises på forlangende af havnemyndigheden.

2.7. Udstyr og grej må ikke henligge i længere tid på broer og havnearealer uden særlig tilladelse. Gangarealer skal holdes fri.

2.8. Hunde skal føres i snor.

2.9. Det er ikke tilladt at kaste sten eller andet i bassinet.

2.10. Hvis der monteres gulvtæpper, lægter m.v. på broer og pæle, må dette kun ske med forud indgået aftale med havnemyndigheden og skal det ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på personer eller fartøjer.

2.11. Grill kan benyttes på kajer og landarealer, hvis der holdes god afstand til bygninger og fartøjer. Det er ikke tilladt at benytte grill på broer og fartøjer.

2.12. Teltslagning og opstilling af campingvogne er kun tilladt havnemyndighedens forudgående tilladelse.

2.13. Der skal overalt i havnen, på gade-, kaj- og broarealer til enhver tid være rent og ryddeligt. Havnen kan om fornødent udstede påbud til de pågældende brugere af arealet om oprydning og rengøring. Hvis dette ikke sker, vil havnemyndigheden foranledige det foretaget på den pågældendes regning.

3 Regler om miljøforhold 

3.1 Spild af brændstof i havnen skal undgås. I tilfælde af spild skal skadevolder straks kontakte havnemyndigheden. Havnemyndigheden foretager eventuel forureningsbekæmpelse. Skadevolderen forpligtes til at betale eventuelle omkostninger, som påføres havnemyndigheden.

3.2 Fjernelse/slibning af bundmaling skal ske miljørigtigt og må kun foretages med udstyr, som sikrer en effektiv opsamling af slibestøv og afskrab. Afrenset bundmaling skal fjernes efter gældende miljøbestemmelser.

3.3 Støvgener skal minimeres mest muligt. Sandblæsning og lignende aktiviteter skal foregå under en afdækning. Sandblæsning må kun foretages efter tilladelse fra havnemyndigheden.

3.4 Højtryksrensning må kun foretages hvis havnemyndigheden kan anviser arealer dertil.

3.5 I øvrigt henvises til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) vedr. brug af forbudt bundmaling:

4 Anvendelse af landarealer til båd opbevaring 

4.1 Evt. opbevaring af fartøjer på havneområdet kan kun ske efter anvisning fra havnemyndigheden.

4.2 Fjernelse af affald så som malerbøtter, træstumper m.m. skal være fuldført umiddelbart efter, at arbejde med dette er fuldført. I modsat fald har havnemyndigheden ret til at foretage oprydning for ejerens regning.

4.3 Der er ikke tilladt at anvende elvarmeapparater eller lign. på båd opbevaringspladsen uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden. Det er ikke tilladt at have tilsluttet strøm på opbevaringspladsen, uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden og uden at fartøjets ejer er til stede.

4.4 Elforbrug opkræves efter forbrug målt på bimåler, eller efter havnemyndighedens skøn.

4.5 Overtrædes denne regel, er havnemyndigheden berettiget til at frakoble strømmen og kræve betaling for vurderet forbrug.

5 Håndhævelse 

5.1 Ved overtrædelse af ordensreglementet gives – afhængig af forholdet – mundtlig(e) og/eller skriftlig(e) advarsel(er) med en passende frist til at rette op på forholdet. Manglende iagttagelse af sådan(e) advarsel(er) kan medføre bortvisning uden varsel.

5.2 Overtrædelse af ordensreglementet kan i grove tilfælde medføre bortvisning fra havnen uden varsel. I tilfælde af bortvisning skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre, at havnemyndigheden i henhold til pkt. 3.4 fjerner fartøjet m.m. for ejerens regning og risiko.

 Godkendt i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-05-2012

Sidst opdateret 15-01-2015