Vedtægter

§1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 

Klubbens navn er: KRAGENÆS SEJLKLUB
Klubbens hjemsted er: KRAGENÆS, Lolland kommune, Lolland
Klubbens stander er grøn flagdug med 2 gule bogstaver K og S og en sort/grå krage i flugt.

§2. Sejlklubbens formål. 

Klubbens formål er: 

a. at fremme interessen for søsport og fritidssejlads ved at arrangere kapsejladser og tursejladser, samt ved at uddanne elever i praktisk og teoretisk sømandskab.
b. at styrke og fremme sammenholdet medlemmerne imellem.
c. at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Kragenæs havn og Lolland kommune
d. at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til andre relevante myndigheder og organisationer

§3. Medlemskab af organisationer. 

Klubben er medlem af DANSK SEJLUNION og SYDSTÆVNE KREDSEN og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser

§4. Optagelse af medlemmer. 

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Bådejere med fast plads i Kragenæs havn kan kun optages som aktive medlemmer.
Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 til 17 år, Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. §15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen

§5. Kontingent. 

Klubbens kontingent fastsættes for det kommende årpå den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårs vis forud for alle medlemmer.

§6. Udmeldelse og eksklusion. 

Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldelse sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 31. december, og at det pågældende medlem ikke har noget økonomisk udestående eller udestående i øvrigt med klubben. Udmeldelse i overensstemmelse hermed har virkning fra og med det efterfølgende regnskabsår/kalenderår. Medlemmet har på anmodning krav om en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.
Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter jf. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7. Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail til klubbens medlemmer og ved annoncering på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal også fremlægges i klubhuset og skal indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, og det til revisorerne fremsendte regnskab for det forløbne år. Indkaldelsen skal desuden indeholde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år og foreløbigt budget for det følgende år med forslag til kontingent.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Kandidater til bestyrelsen skal ligeledes melde deres kandidatur til formanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer har på lige fod med aktive medlemmer stemmeret.

Børn og unge under 18 år, sikres indflydelse , ved en forældrerepræsentant pr.påbegyndt 10 medlemmer af afdelingen. Den eller disse vil have stemmeret ved generalforsamlingen.

 

§8. Dagsorden. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (År 1 = det forløbne            kalenderår).
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse (År 2 = det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes).
8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år med forslag til kontigent (År 3 = kalenderåret efter året, hvor generalforsamlingen afholdes).
9. Valg af formand (Kun lige årstal jf. § 11).
10. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jf. § 11).                                                                                11. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.                                                                                     12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. § 11
13. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jvf. § 14.
14. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. §4, stk. 3 og § 6 stk. 6 og 7, §15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra fem stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny fremføres på samme generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat i det omfang dirigenten bestemmer. Referatet bringes på hjemmesiden og fremlægges i klubhuset.

§10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§11 Bestyrelse – valg. 

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens daglige ledelse og repræsentere klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer,sekretær og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og kassereren vælges ved særligafstemning.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§12 Konstituering – tegningsret. 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen bekendtgøres ved opslag i klubhuset.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. jfr. dog §6 stk. 4
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Bestyrelsens forhandlinger føres til referat, som efter godkendelse underskrives af formanden på næste møde. Referaternes originaleksemplarer samles i klubbens protokol.
Klubben tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kræver dog forretningsudvalgets godkendelse (formanden, næstformanden og kassereren). I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af forretningsudvalget efter bemyndigelse af generalforsamlingen.
Afgår formanden i løbet af valgperioden, indtræder næstformanden i dennes sted.
Afgår kassereren i løbet af valgperioden udpeger bestyrelsen efter samråd med revisorerne en fungerende kasserer. Ny kasserer vælges af førstkommende ordinære generalforsamling.
Afgår et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden, indtræder en suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
Indenfor valgperioden skal bestyrelsen afholde fire ordinære møder

§13 Regnskab – budget. 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab og status pr. den 31. december for det forløbne år til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal forinden være forsynet med revisorernes påtegning.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar udarbejde budget for såvel det kommende år som det efterfølgende år.
Budgetterne skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§14 Revision. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Anser revisorerne deres påtegning at være af særlig kritisk eller belastende karakter, skal revisorerne drage omsorg for at det reviderede regnskab med påtegning udsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Hver af revisorerne og formanden har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Vedtægtsændringer 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er motiveret i indkaldelsen, og er optaget som særskilt punkt i dagsordenen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Klubbens opløsning. 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål.
Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 16. januar 1979. Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger: Den 8. januar 1987, den 4. januar 1997. Denne omarbejdede udgave er enstemmigt godkendt af 37 medlemmer på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2001 og er efterfølgende bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2001.  Ændret ved Generalforsaml. 11.3.2010. Ændret ved generalforsamlingen den 17. marts 2015. Senest ændret ved generalforsamlingen den 16. marts 2016.